Jailoo

Achyk-Tash base сamp

Achyk-Tash base camp

Osh Region β€’ Kyrgyzstan β€’ 3650 m

Base camp at the foot of the peak Lenin.